Voorwaarden

artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en aanvaardingen, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten., tussen opdrachtgever en OBS OngedierteBestrijdSter. (Hierna te noemen OBS)

1.2 De Opdrachtgever wordt geacht door het geven van de opdracht zich te verenigen met de toepasselijkheid van deze algemene uitvoeringsvoorwaarden.

1.3 In bijzondere gevallen, zulks ter uitsluitende beoordeling van OBS, kan afwijking van deze uitvoeringsvoorwaarden worden toegestaan. Afwijking van deze
uitvoeringsvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.4 Bijzondere of algemene voorwaarden die worden gebruikt door de Opdrachtgever zullen niet van toepassing zijn op enige offerte, opdracht of overeenkomst tussen opdrachtgever en OBS.

artikel 2 Betaling

2.1 De bedragen die worden berekend zijn gebaseerd op het geldende uurloon, materiaal, vervoerskosten en eventuele toeslagen. De prijsopgave is exclusief BTW.

2.2 De kosten worden na uitvoering van de controle(s), leveringen, inspecties en/of bestrijding(en) in rekening gebracht.

2.3 Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen (14 dagen) na de factuurdatum. Indien een door OBS verzonden factuur niet binnen veertien dagen na de factuurdatum is voldaan, heeft OBS aanspraak op de wettelijke rente over de hoofdsom.

2.4 OBS heeft, naast de hoofdsom en rente, aanspraak op voldoening van de buitengerechterlijke incassokosten die zij heeft moeten maken als gevolg van de niet tijdige betaling door de Opdrachtgever. De buitengerechterlijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom en de verschuldigde wettelijke rente.

2.5 Indien een door OBS verzonden factuur niet binnen veertien dagen na de factuurdatum is voldaan, is OBS voorts gerechtigd de overeenkomst met de Opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen , zonder aansprakelijk te zijn voor schade die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeit.

2.6 Per 1 januari van ieder kalenderjaar kunnen de tarieven worden aangepast met maximaal het percentage waarmee het prijsindexcijfer in het voorgaande jaar is gestegen. Wijziging vindt plaats op basis van het geldende Consumentenprijsindexcijfer (“CPI”) alle huishoudens (1995=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) . Hierbij wordt tevens vastgesteld dat de CPI 1995 voor okOBSer 2001 117,8 bedraagt.

artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1 Werknemers in dienst van OBS Dan wel niet ondergeschikten die in opdracht van OBS werkzaamheden verrichten, zullen bij de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde de zorg betrachten die van een zorgvuldig handelend bedrijf mag worden verwacht.

3.2 OBS zal te allen tijde trachten te voorkomen dat de Opdrachtgever c.q gebruiker van de behandelende objecten en ruimten bij de uitvoering van de werkzaamheden schade ondervindt of zal ondervinden.

3.3 OBS is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan OBS toe te rekenen tekortkoming.

3.4 Behoudens indien door OBS opzettelijk of door grove schuld schade wordt veroorzaakt, is OBS slechts aansprakelijk tot de maximum dekking (€.1.500.000 per gebeurtenis) van de aansprakelijkheidsverzekering van OBS.

3.5 OBS zal zich verzekerd houden tegen de gebruikelijke risico’s.

artikel 4 Vrijwaring

De Opdrachtgever zal OBS vrijwaren tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding voorzover deze het gevolg zijn van door OBS uitgevoerde werkzaamheden.

artikel 5 Beëindiging

5.1 OBS is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven indien de Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, dan wel in staat van faillissement is verklaard.

5.2 OBS behoudt haar recht tot vergoeding van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden.

artikel 6 Overmacht

6.1 Indien OBS tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen ten gevolge van veranderingen in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, zullen deze verplichtingen worden opgeschort tot het moment dat de overmachtstoestand heeft opgehouden te bestaan.

6.2 Indien de overmachtstoestand langer dan twee maanden heeft geduurd en de werkzaamheden geen uitstel dulden, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. In dat geval blijft de vastgestelde verplichting tot betaling van de reeds door OBS verrichte werkzaamheden bestaan.

artikel 7 Toepasselijk recht en forum

7.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tussen partijen tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

phone